photo of Jason Ackerman Jason Ackerman

Aerodyne For Time

Aerodyne. Record total time.

 

No muscle information.

 

Exercises

 
Preferences
Weight
Distance

Record:total time
  Aerodyne

(no details)

 Questions

 Log

Log results for Aerodyne For Time

 Plan

Plan to do Aerodyne For Time